(این / آن) آسانسور معمولاً صدای دینگی میده قبل از اینکه درش باز بشه.

The elevator usually dings before its door opens. (جمله / sentence)