آمده ام / اومدم اتاق هتل را / هتل رو / هتلو تحویل بگیرم.

Mr. innkeeper: Guests have reported strange sounds. At the stroke of midnight there have been weird noises. (جمله / sentence)

توجه: وقتی وارد هتل یا مسافرخانه ای می شویم، به قسمت پذیرش می رویم و می گوییم
I’m checking in.
یا
I am checking in.