آن / اون بیرون شب خیلی بدی است / بدیه!

Terrible night out there! (جمله / sentence)

در واقع، صورت کامل این جمله
It’s a terrible night out there!
است که به علت اینکه انگلیسی زبان ها معمولاً به صورت خلاصه صحبت می کنند، این جمله به صورت بالا در آمده است.