(اون / آن) عکسی است / عکسیه که یکی از مهمان ها / مهمونا در / تو سال 1986 گرفته (است).

That’s a photo that a guest took in 1986. (جمله / sentence)