الگو دادن / شکل دادن (در مورد رفتار) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید.

pattern (فعل / verb)

تذکر: این فعل، تخصصی است و معمولاً در مواردی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و علومی مانند آنها به کار می رود.

تلفظ این کلمه با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود

تلفظ این کلمه با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود

مثال ها و نحوه کاربرد:

Adult behavior is often patterned by childhood experiences.

تلفظ این جمله با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود

تلفظ این جمله با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود

ترجمه این جمله به زبان روان فارسی:

اغلب / بیشتر وقت ها / در بیشتر موارد، تجارب / تجربه های دوره کودکی / دوران کودکی به رفتار دوره بزرگسالی / رفتار بزرگسالان، شکل می دهد / الگو می دهد.
یا
اغلب / بیشتر وقت ها / در بیشتر موارد، تجارب / تجربه های دوره کودکی / دوران کودکی رفتار دوره بزرگسالی / رفتار بزرگسالان را شکل می دهد / الگو می دهد.
یا
اغلب / بیشتر وقت ها / در بیشتر موارد، تجارب / تجربه های دوره کودکی / دوران کودکی الگوی رفتار دوره بزرگسالی / رفتار بزرگسالان می شود.
یا
اغلب / بیشتر وقت ها / در بیشتر موارد، رفتار دوره بزرگسالی / رفتار بزرگسالان، توسط / به وسیله / به واسطه تجارب / تجربه های دوره کودکی شکل می گیرد / الگو می گیرد.