اون جاس / آنجاست / آنجا است (در مورد شخص مؤنث) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید.

There she is. (جمله / sentence)

 

توجه: این جمله در زبان انگلیسی بیشتر صورت گفتاری دارد و در نوشته ها معمولاً این جمله به صورت
“There is she.”
یا
“She is there.”
به کار می رود.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

مثال ها و نحوه کاربرد

Peter pointed at his sister in the picture and said: ‘there she is‘.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

پیتر خواهرشو تو عکس با انگشت نشون داد و گفت: «اون جاس
یا
پیتر به خواهرش تو عکس اشاره کرد و گفت: «اون جاس

Peter pointed at his sister who was waiting far away and said: ‘there she is‘.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

پیتر خواهرشو که دورتر وایستاده بود با انگشت نشون داد و گفت: «اون جاس
یا
پیتر به خواهرش که دورتر وایستاده بود، اشاره کرد و گفت: «اون جاس

When Chris said ‘my sister’s there,’ he was talking about the world after death.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

وقتی کریس گفت «خواهرم (هم) اون جاس»، منظورش جهان بعد از مرگ بود.
یا
وقتی کریس گفت: «خواهرم (هم) اون جاس»، داشت درباره جهان بعد از مرگ صحبت می کرد.