اون جاس / آنجاست / آنجا است (در مورد شخص مذکر) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید.

There he is. (جمله / sentence)

توجه: این جمله در زبان انگلیسی بیشتر صورت گفتاری دارد و در نوشته ها معمولاً این جمله به صورت
“There is he.”
یا
“He is there.”
به کار می رود.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

مثال ها و نحوه کاربرد

Peter pointed at his father in the picture and said: ‘there he is‘.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

پیتر پدرشو تو عکس با انگشت نشون داد و گفت: «اون جاس
یا
پیتر به پدرش تو عکس اشاره کرد و گفت: «اون جاس

Peter pointed at his father who was waiting far away and said: ‘there he is‘.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

پیتر پدرشو که دورتر وایستاده بود با انگشت نشون داد و گفت: «اون جاس
یا
پیتر به پدرش که دورتر وایستاده بود، اشاره کرد و گفت: «اون جاس