اون جاس / آنجاست / آنجا است (در مورد چیزی) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید.

There it is. (جمله / sentence)

توجه: این جمله در زبان انگلیسی بیشتر صورت گفتاری دارد و در نوشته ها معمولاً این جمله به صورت
“There is it.”
یا
“It is there.”
به کار می رود.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

مثال ها و نحوه کاربرد

Peter pointed at his car in the picture and said: ‘there it is‘.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

پیتر ماشینش رو تو عکس با انگشت نشون داد و گفت: «اون جاس
یا
پیتر به ماشینش تو عکس اشاره کرد و گفت: «اون جاس

Peter pointed at his car which was parked far away and said: ‘there it is‘.

تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن:

تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

پیتر ماشینش رو که دورتر پارک شده بود، با انگشت نشون داد و گفت: «اون جاس
یا
پیتر به ماشینش که دورتر پارک شده بود، اشاره کرد و گفت: «اون جاس