بوق آزاد تلفن

dial tone (اسم / noun)

توجه: طرز نوشتن یا گفتن «بوق آزاد تلفن» در گویش آمریکایی / آمریکن زبان انگلیسی به صورت
dial tone
و در گویش بریتانیایی / بریتیش زبان انگلیسی به صورت
dialing tone
گفته می شود.