(این / آن) بچه را رها شده / به امان خدا رها شده / ول شده / سر راه گذاشته شده پیدا کردند اما آسیبی ندیده بود.

The child was found abandoned but unharmed. (جمله / sentence)