بیا / بیایید / بیاین بیرون.

Get out! (جمله / sentence)

توجه: این جمله، خودمانی یا بی ادبانه است و برای به کاربردن چنین جملاتی برای غریبه ها باید چنین جملاتی را مثلاً به صورت
Would you please get out?
یا
Please get out.
یا
Would you mind getting out?
یا چنین صورت هایی از جملات مذکور به کار برد.