تدریس کردن برای / درس دادن به کلاسی که دانش آموزان آن از میزان هوش مختلفی برخوردار باشند / ضریب هوشی مختلفی داشته باشند بسیار مشکل تر / سخت تر است.

It is much more difficult to teach a mixed-ability class. (جمله / sentence)