ترسیدیم (که) سر و کله ات / سر و کلت / سر و کله تان / سر و کله تون پیدا نشود/ پیدا نشه!

We were afraid you weren’t going to show. (جمله / sentence)

توجه: چون معمولاً انگلیسی زبان ها به صورت خلاصه صحبت می کنند ممکن است این جمله را به صورت
We were afraid you weren’t gonna show.
بیان کنند.