تصویر مایک یهویی / یهو توی / از توی یه پنجره توی / تو صفحه کامپیوتر من پرید بیرون.

Mike suddenly popped up in a box on my computer. (جمله / sentence)