تعمیرکار: «با دمای [اتاق] مشکل داشتی / داشتید / داشتین؟»

Engineer: “You got a problem with the temperature?” (جمله / sentence)

توجه: صورت کامل و درست این جمله (از نظر دستور زبان / گرامر)
Engineer: “Have you got a problem with the temperature?”
یا
Engineer: “Do you have a problem with the temperature?”
است که اولی را بیشتر بریتانیایی ها / بریتیش ها و دومی را بیشتر آمریکایی ها / آمریکن ها به کار می برند؛ اما صورت بالایی معمولاً در گفتار غیر رسمی مانند فیلم های سینمایی و مانند آنها به کار می رود.