تقریباً هر کسی کمی / مقداری / تا حدی هوش موسیقی / موسیقایی دارد.

Almost everyone has some musical ability. (جمله / sentence)