تو / شما از خانه / خونه رفتی / رفتید / رفتین بیرون و غیبت / غیبتان / غیبتون زد!

You walked out of home and disappeared. (جمله / sentence)