حدس بزن / بزنید / بزنین از کدام / کدوم اتاق دارم تلفن / زنگ می زنم!

Guess which room I’m calling from! (جمله / sentence)