چرا وقتی دارم واقعاً در حد توانم سعی می کنم به تو / شما کمک کنم من را / رو / منو مسخره می کنی/ می کنید / می کنین؟

Why are you mocking me when I am genuinely, to the best of my ability, trying to help you? (جمله / sentence)