دانش آموزان / دانشجویان کم توان تر / با ضریب هوشی پایین تر / دارای مهارت های کمتر

less able students (عبارت / phrase)