دولت / حکومت قصد ندارد / خواهان آن نیست که این پروژه را به کلی / به کل / کلاً کنار بگذارد.

The government does not propose to abandon the project altogether. (جمله / sentence)