دولت / حکومت به دنبال کنار گذاشتن کل این پروژه نیست.

The government does not propose to abandon the project altogether. (جمله / sentence)