چند نفر قبل (از) تو، توی آن / اون تختخواب خوابیده اند / خوابیدن؟ چند نفرشان / نفرشون مریض بوده اند / بودن؟ چند نفرشان / نفرشون دیوانه / دیوونه شده اند / شدن؟! چند نفرشان / نفرشون مرده اند / مردن؟! آمده ایم / اومدیم اینجا (که) داستان را / رو / داستانو بفهمیم و از ترس هم / ترسم نمی لرزیم! مگر / مگه نه؟!

How many people have slept in that bed before you? How many of them were sick? How many of them lost their minds? How many

Read More