تلفن / زنگ بزن / بزنید / بزنین و یک / یه تاکسی به (مقصد) نزدیک‌ترین بیمارستان برای من خبر کن / کنید / کنین.

Call me a cab to the nearest hospital. (جمله / sentence)