(این / اون / آن) سیستم / نظام، توانایی این را دارد که بیش از یک برنامه را به طور همزمان / در زمان واحد اجرا کند / کنه.

The system has the ability to run more than one program at the same time. (جمله / sentence)