(این / اون / آن) ماشین / خودرو / اتومبیل را رها شده / ول شده / ترک شده / به امان خدا رها شده / به حال خود رها شده، در شهر مجاوری پیدا کردند.

The car was found abandoned in a nearby town. (جمله / sentence)