معنی abandoned (صفت) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی abandoned با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی

تلفظ لغت انگلیسی abandoned با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی

اولین معنی لغت انگلیسی abandoned

معنی اول لغت انگلیسی abandoned، چیزی یا کسی است که «به حال خود رها شده باشد و آن چیز یا کس مورد خواست، استفاده یا نیاز صاحب یا مسئولش نباشد.» اگر بخواهیم معنی فارسی این لغت را در یک کلمه بیان کنیم، ممکن است بخواهیم کلماتی / لغاتی مانند «متروک»، «متروکه»، «رها شده»، «به حال خود ول شده»، «به حال خود رها شده» و یا «به امان خدا رها شده» را بیان کنیم.

مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی

an abandoned car

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

تلفظ عبارت انگلیسی an abandoned car با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«ماشینی / خودرویی / اتومبیلی که آن را گذاشته باشند و رفته باشند» یا «ماشینی / خودرویی / اتومبیلی که آن را به حال خود رها کرده باشند» یا «ماشینی / خودرویی / اتومبیلی که آن را ول کرده باشند و رفته باشند» یا «ماشینی / خودرویی / اتومبیلی که آن را به امان خدا رها کرده باشند» یا عبارت های فارسی دیگری شبیه این ها.

مثال دوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

an abandoned house

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:

دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«خانه متروکه / متروک» یا «خانه ای که آن را به حال خود رها کرده باشند» یا «خانه ای که آن را ول کرده باشند و رفته باشند» یا «خانه ای که آن را به امان خدا رها کرده باشند» یا عبارت های فارسی دیگری شبیه این ها.

مثال سوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

The child was found abandoned but unharmed.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:

دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«(“این” یا “آن”) بچه در حالی که او را به حال خود رها کرده بودند، پیدا شد ولی صدمه ای ندیده بود.» یا «(“این” یا “آن”) بچه در حالیکه او را به امان خدا رها کرده بودند، پیدا شد ولی آسیبی ندیده بود.» یا «(“این” یا “آن”) بچه در حالیکه او را ول کرده بودند و رفته بودند، پیدا شد ولی آسیبی به او وارد نشده بود.» یا جمله های فارسی دیگری شبیه این ها.

مثال چهارم از اولین معنی این لغت انگلیسی

There was an abandoned grocery cart in the middle of the road.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:

دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:

دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«یک سبد خرید / سبد کالا وسط جاده رها شده بود.» یا «وسط جاده، یک سبد خرید / سبد کالا (به حال خود / به امان خدا) ول شده بود.» یا جمله های فارسی دیگری شبیه این ها.

دومین معنی لغت انگلیسی abandoned

معنی دوم لغت انگلیسی abandoned، در مورد اشخاص یا افراد یا رفتار آن ها به کار می رود. این لغت به عنوان صفت برای کسانی به کار می رود که یا «وحشی» و «بی تمدن» باشند یا به شکلی یا صورتی رفتار کنند که مخالف «معیارهای / استانداردهای پذیرفته شده» در جامعه باشد. به این ترتیب، اگر بخواهیم مفهوم این لغت انگلیسی را در یک کلمه بیان کنیم، ممکن است کلماتی / لغاتی مانند «هرزه»، «فاسد»، «بوالهوس»، «بی پروا»، «عنان گسیخته»، «گستاخ» و یا «گستاخانه» را به کار ببریم.