معنی ability (اسم) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی ability

معنی اول کلمه انگلیسی ability، «توانایی کسی یا چیزی برای انجام کاری» است. لغت ability در این معنای خود هیچگاه به صورت جمع به کار نمی رود و همیشه صورت مفرد دارد. نحوه / روش / الگوی به کار بردن این کلمه / لغت در این معنای خود به صورت:

ability to do something

است. یعنی، مثلاً در زبان انگلیسی از معادل این الگو:

ability to + فعلی که می خواهیم به کار ببریم + (فعل دیگری که می خواهیم به کار ببریم / مفعول فعل قبلی)

برای استفاده از این لغت انگلیسی استفاده می کنیم. دقت داشته باشید که در الگوی بالا به این دلیل کلمه انگلیسی سوم (فعل دیگری که می خواهیم به کار ببریم / مفعول فعل قبلی) داخل پرانتز ذکر شده است که این بخش از الگو، اختیاری است و ممکن است در بعضی از جمله ها به کار برود ولی در بعضی جملات به کار نرود. ذکر مثال ها / جملات مثالی زیر، این توضیحات را در مورد الگوی به کار بردن اسم انگلیسی ability در این معنای اول خود، واضح تر و قابل فهم تر خواهد کرد.

مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی

The system has the ability to run more than one program at the same time.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«(“این” یا “آن”) سیستم توانایی این را دارد که در آن واحد بیش از یک برنامه را اجرا کند.» یا «(“این” یا “آن”) نظام توانایی این را دارد که بیش از یک برنامه را به صورت همزمان اجرا نماید.» یا جملات / جمله های فارسی دیگری شبیه این ها. توجه داشته باشید که لغت یا کلمه «نظام»٬ معادل فارسی «سیستم» است و اگر بخواهیم به قول معروف «فارسی را پاس بداریم»٬ باید از این لغت / کلمه استفاده کنیم. در اینجا٬ مشخص نیست که منظور نویسنده یا گوینده این جمله از «سیستم» و «برنامه» چه بوده است. در صورتی که چنین جمله هایی در یک متن یا شرایط مرتبط با خود به کار برده شوند٬ می توان فهمید که منظور از این لغات / کلمات چیست. به متن یا شرایطی که یک جمله در آن به کار برده می شود و به واسطه آن مشخص می شود که منظور نویسنده از آن جمله چیست در زبان فارسی «بستر» یا «بستر کاربرد»‌ و در زبان انگلیسی٬ context (بخوانید «کانتِکست») می گوییم. به هر حال٬ در اینجا «سیستم»‌ یا «نظام»‌ می تواند معنی «دستگاه کامپیوتر»‌ یا هر دستگاه نظام مند دیگر یا «سیستم سیاسی» یا «سیستم فرهنگی»‌ یا هر گونه سیستم یا نظام دیگری بدهد و «برنامه»‌ هم می تواند معنای «برنامه کامپیوتری»‌ یا همان «اَپ»‌ یا «اَپلیکیشن» یا «برنامه ای سیاسی»‌ یا «برنامه ای اقتصادی»‌ یا «برنامه ای فرهنگی» یا خیلی معانی دیگر مانند این ها بدهد. همان طور که گفتم٬ چنین جمله هایی باید در متن یا شرایط ویژه خود به کار بروند تا بتوان معنی و مفهوم دقیق آن ها را تشخیص داد.

مثال دوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

Everyone has the right to good medical care regardless of their ability to pay.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«هر کسی حق دارد که به خدمات پزشکی / درمانی / بهداشتی مناسب / خوب دسترسی داشته باشد فارغ از اینکه توانایی پرداخت [چه قدر هزینه برای این خدمات را داشته باشد].» یا «هر کسی بدون در نظر گرفتن میزان تواناییش در پرداخت [هزینه برای / بابت] خدمات پزشکی / درمانی / بهداشتی حق دارد که به این خدمات دسترسی داشته باشد.» یا جمله های فارسی روان دیگری مانند این ها.

مثال سوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

A gentle form of exercise will increase your ability to relax.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«(یک) کم / (یک)‌ کمی نرمش / ورزش / تمرین ملایم / آرام / آهسته / یواش٬ توانایی تو / شما را برای / در جهت آرامش پیدا کردن بالا خواهد برد / می برد.» یا «(یک) کم / (یک)‌ کمی نرمش / ورزش / تمرین ملایم / آرام / آهسته / یواش٬ توانایی آدم / انسان / شخص / فرد را برای / در جهت آرامش پیدا کردن بالا خواهد برد / می برد.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این ها.

توجه: خیلی از اوقات و در بسیاری از موارد٬ وقتی در جمله های / جملات انگلیسی از ضمیر you یا ضمیرهای هم خانواده و مشابه آن مثل ضمیر ملکی your استفاده می کنند٬ منظورشان اشاره به فرد خاصی نیست و در واقع دارند قاعده کلی یا جمله ای عمومی را که در مورد همه افراد / اشخاص صادق است٬ ذکر می کنند. مثلاْ اگر کسی بگوید

You should drive carefully.

هم ممکن است در حال صحبت با یک شخص / فرد خاص باشد و در حال خطاب قرار دادن او باشد و منظورش این باشد که «تو / شما باید با دقت رانندگی کنی / کنید.» یا ممکن است که مخاطبی نداشته باشد و منظورش این باشد که «(هر) انسان / آدم / شخص / فرد باید با دقت رانندگی کند.» یا «همه انسان ها / آدم ها / اشخاص / افراد باید با دقت رانندگی کنند.» در این موارد هم متنی یا شرایطی که چنین جمله ای در آن به کار رفته است (context)٬ نشانگر این خواهد بود که آیا یک شخص / فرد خاص مخاطب نویسنده یا گوینده جمله است یا نویسنده یا گوینده جمله مورد نظر را خطاب به همه افراد / اشخاص به کار برده است. به این نکته توجه داشته باشید چون در یادگیری زبان انگلیسی و به کار بردن آن خیلی به کار شما خواهد آمد.

 

دومین معنی لغت انگلیسی ability

معنی دوم کلمه ability «سطح و اندازه خاصی از مهارت یا هوش است». بر خلاف معنی اول کلمه ability این کلمه در این معنای خود هم به صورت جمع و هم به صورت مفرد می تواند به کار برود و از این بابت محدودیتی ندارد.

 

مثال اول از دومین معنی این لغت انگلیسی

Almost everyone has some musical ability.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

معنا و مفهوم این جمله به زبان فارسی روان خودمان می شود «هر کسی بالأخره / به هر حال / به هر جهت٬ تا حدی استعداد موسیقایی / استعداد یاد گرفتن موسیقی دارد.» یا جمله های فارسی روان دیگری مانند این.

 

مثال دوم از دومین معنی این لغت انگلیسی

He was a man of extraordinary abilities.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

معنا و مفهوم روان فارسی این جمله انگلیسی می شود «او مردی دارای مهارت های فوق العاده / خارق العاده بود.» یا «او مردی دارای هوش سرشار / فوق العاده / خارق العاده بود.» یا جملات / جمله های فارسی روان دیگری مانند این ها.

مثال سوم از دومین معنی این لغت انگلیسی

students of mixed abilities

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

معنا و مفهوم این عبارت انگلیسی به زبان فارسی روان خودمان می شود «(مجموعه) دانش آموزان / دانشجویان دارای سطح هوش / میزان هوش متفاوت / مختلف / متنوع» یا «(مجموعه)‌ دانش آموزان / دانشجویان دارای سطح مهارت متفاوت / مختلف / متنوع». باز هم در اینجا٬ متن یا شرایطی که این عبارت توسط گوینده یا نویسنده در آن به کار رفته است (context) مشخص می کند که آیا منظور گوینده یا نویسنده٬ سطح و اندازه هوش دانش آموزان / دانشجویان مورد نظر است یا میزان مهارت آن ها.

 

مثال چهارم از دومین معنی این لغت انگلیسی

A woman of her ability will easily find a job.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

معنا و مفهوم این جمله انگلیسی به زبان فارسی روان خودمان می شود «زنی که چنین مهارت هایی دارد٬ راحت / به راحتی [برای خود] شغلی پیدا خواهد کرد / پیدا می کند / دست و پا می کند.» یا «زنی که چنین (میزان / سطح / ضریب) هوشی دارد٬ راحت / به راحتی [برای خود] شغلی پیدا خواهد کرد / پیدا می کند / دست و پا می کند.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این ها. به قول خودمانی «کارفرماها٬ زنی با چنین سطح مهارت / هوش را می قاپند»! باز هم در اینجا٬ متنی یا شرایطی که این جمله در آن به کار رفته است (context) مشخص می کند که آیا میزان هوش این زن٬ منظور نویسنده یا گوینده جمله است یا سطح یا میزان مهارت های او.

 

مثال پنجم از دومین معنی این لغت انگلیسی

I try to do my job to the best of my ability.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

معنا و مفهوم این جمله به زبان فارسی مادری و روان خودمان می شود «(من)‌ سعی می کنم / تلاش می کنم (که) کارم را / شغلم را به بهترین نحوی / شیوه ای / شکلی / طوری که می توانم انجام دهم.» یا جمله های فارسی روان دیگری مثل این.

اگر دقت کرده باشید٬ حتماْ متوجه شده اید که در این مثال از کلمه انگلیسی ability عبارت
to the best of my ability

با حروف ضخیم (bold) تایپ شده است. علت این امر این است که

to the best of my ability

که در مورد اشخاص / افراد یا چیزهای دیگر٬ بسته به جنسیت یا جاندار بودن یا بی جان بودن یا اصولاْ٬ انسان بودن یا حیوان یا جسم یا چنین چیزهایی بودن٬ به صورت های

to the best of your ability

to the best of his ability

to the best of her ability

to the best of its ability

to the best of our ability

to the best of your ability

to the best of their ability

به کار می رود٬ یکی از «اصطلاح های / اصطلاحات انگلیسی» است و به همین صورت و با همین مجموعه از کلمه ها / کلمات به کار می رود. پس در اینجا یکی از اصطلاح ها / اصطلاحات انگلیسی بسیار رایج را هم یاد گرفتیم.