معنی able (صفت)‌ به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی able

معنی اول کلمه انگلیسی able، «صفت کسی است که مهارت٬ هوش٬ فرصت و امکان یا … را که برای انجام کاری لازم است٬ داشته باشد». معنای این لغت را می توانیم به صورت کوتاه٬ «توانستن» یا «قادر بودن» بیان کنیم. نحوه / روش / الگوی به کار بردن این کلمه / لغت در این معنای خود به صورت:

able to do something

است. یعنی صفت able در این معنای خود به صورت فعل کمکی یا modal (بخوانید «مُدال») به کار می رود. مثلاً در زبان انگلیسی از معادل این الگو:

able to + فعلی که می خواهیم به کار ببریم + (بقیه جمله)

برای استفاده از این لغت انگلیسی استفاده می کنیم. دقت داشته باشید که در الگوی بالا به این دلیل «بقیه جمله» داخل پرانتز ذکر شده است که این بخش از الگو، ممکن است در بعضی از جمله ها به کار برود ولی در بعضی جملات دیگر لازم نباشد و به کار نرود. ذکر مثال ها / جملات مثالی زیر، این توضیحات را در مورد الگوی به کار بردن کلمه / لغت انگلیسی able در این معنای اول خود، واضح تر و قابل فهم تر خواهد کرد.

 

مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی

You must be able to speak French for this job.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«(تو / شما) برای [استخدام شدن در / انجام دادن] این شغل / کار باید بتوانی / بتوانید (حتماً) به زبان فرانسوی / فرانسه صحبت کنی / صحبت کنید.» یا جملات / جمله های فارسی دیگری شبیه این. در اینجا٬ مشخص نیست که نویسنده یا گوینده جمله٬ دارد خطاب به یک نفر صحبت می کند یا بیش از یک نفر و در صورتی که دارد خطاب به یک نفر صحبت می کند٬ این یک نفر٬ فردی خودمانی و صمیمی با نویسنده یا گوینده جمله است یا فردی نسبتاً غریبه تر است و گوینده یا نویسنده با او رو در بایستی دارد (چون بر خلاف زبان فارسی که ما دو ضمیر برای مخاطب داریم یعنی «تو» و «شما» که اولی را برای خطاب کردن یک نفر خودمانی و صمیمی به کار می بریم و دومی را برای خطاب کردن یک نفر نسبتاً غریبه تر و یا خطاب کردن بیش از یک نفر٬ در زبان انگلیسی هم برای خطاب کردن یک نفر صمیمی یا غریبه و هم برای خطاب کردن بیش از یک نفر تنها٬ ضمیر you وجود دارد). بنا بر این٬ در اینجا هم طبق معمول متن یا شرایطی که جمله مورد نظر در آن به کار رفته است (context) مشخص می کند که آیا مخاطب گوینده یا نویسنده جمله یک نفر است یا بیش از یک نفر و در صورتی که یک نفر است آیا یک نفر صمیمی و خودمانی است یا یک نفر غریبه تر.

مثال دوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

A viral illness left her barely able to walk.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«یک بیماری ویروسی باعث شد که او (اشاره به فردی / شخصی مؤنث است) به سختی / بسیار سخت بتواند راه برود / قادر به راه رفتن باشد.» یا جمله های فارسی روان دیگری مانند این.

مثال سوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

I didn’t feel able to disagree with him.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«احساس نمی کردم که قادرم / می توانم با او (اشاره به فردی / شخصی مذکر است) / با [نظرات / عقاید / صحبت های / گفته های] او مخالفت کنم / مخالف باشم.» یا «احساس نکردم که قادرم / می توانم با او / با [نظرات / عقاید / صحبت های / گفته های] او مخالفت کنم / مخالف باشم.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این ها.

توجه: همان طور که دیدید٬ من جمله بالا را به دو صورت ترجمه کردم. یکی «احساس نمی کردم که …» و دیگری «احساس نکردم که …». علت این کار این است که بر خلاف زبان فارسی٬ در زبان انگلیسی معادل انگلیسی هر دو صورت این جمله فارسی به صورت واحدی بیان می شود و در زبان انگلیسی فقط صورت

I didn’t feel able to…

برای بیان کردن هر دو جمله فارسی بالا وجود دارد. باز هم در اینجا٬ متن و شرایطی که جمله یا عبارت مورد نظر در آن به کار رفته است (context) تعیین کننده این خواهد بود که کدام معنی به وسیله جمله انگلیسی به کار رفته بیان می شود.

مثال چهارم از اولین معنی این لغت انگلیسی

Will you be able to come?

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

 

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

معنا و مفهوم این جمله به زبان فارسی روان خودمان می شود «خواهی توانست / قادر خواهی بود (که)‌ بیایی؟» یا «می توانی / قادر هستی (که)‌ بیایی؟» یا جمله ها / جملات فارسی روان دیگری شبیه این ها.

توجه: ساختار

will + …

در زبان انگلیسی٬ هم برای اشاره به زمان آینده دور و هم زمان آینده نزدیک (در واقع آینده «بسیار نزدیک») به کار می رود. مثلاً٬ اگر کسی در حال استارت زدن به اتومبیل / ماشین / خودروی خود است و چند باری استارت زده است و دیده است که اتومبیل / ماشین / خودروی مورد نظر روشن نمی شود٬ الان برای اینکه به کسی بگوید «ماشینم روشن نمی شود.»٬ می گوید:

My car won’t start.

که صورت کامل و مخفف نشده آن می شود:

My car will not start.

بنا بر این٬ از دو ترجمه ای که من از مثال بالا برایتان کردم٬ جمله «می توانی / قادر هستی (که)‌ بیایی؟» خیلی احتمال بیشتری دارد که در ترجمه متون و گفته های انگلیسی به کار برود و ترجمه اولی خیلی احتمال کاربرد کمتری دارد و احتمالاً استفاده آن تنها محدود به متون یا گفته های بسیار رسمی یا ادبی می شود.

دومین معنی لغت انگلیسی able

معنی دوم کلمه able «با هوش / هوشمند» یا «دارای مهارت یا توانایی در انجام کاری» است. اگر بخواهیم معنای این کلمه / لغت انگلیسی را در یک کلمه بیان کنیم٬ می توانیم از معادل های فارسی «توانا»٬ «مستعد»٬ «با استعداد»٬ «قابل»٬ «ماهر»٬ «کارآمد» یا «زیرک» استفاده کنیم. این کلمه وقتی بخواهد معنی «با هوش تر / هوشمند تر» یا «ماهرتر / تواناتر» بدهد (به صورت صفت تفضیلی در بیاید)٬ به صورت abler و زمانی که بخواهد معنی «با هوش ترین / هوشمند ترین» یا «ماهرترین / تواناترین» بدهد (به صورت صفت عالی در بیاید)٬ به صورت ablest در می آید.

 

مثال اول از دومین معنی این لغت انگلیسی

the ablest student in the class

 

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

معنا و مفهوم این عبارت به زبان فارسی روان خودمان می شود «با هوش ترین / هوشمند ترین / ماهرترین / تواناترین دانش آموز (در “این” یا “آن”) کلاس» یا عبارت های فارسی روان دیگری مانند این.

 

مثال دوم از دومین معنی این لغت انگلیسی

We aim to help the less able in society to lead an independant life.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

معنا و مفهوم روان فارسی این جمله انگلیسی می شود «هدف ما / هدفمان این است که به افراد / اشخاص / مردم کم توان تر / دارای مهارت های کمتر (در) جامعه کمک کنیم که زندگی مستقلی را بگذرانند / زندگی مستقلی داشته باشند.» یا جملات / جمله های فارسی روان دیگری مانند این.