معنی about (قید) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی about

معنی اول کلمه انگلیسی about، «(یک) کم / کمی بیشتر یا کمتر از مقدار یا تعداد چیزی» یا «(یک) کم / کمی زودتر یا دیرتر از چیزی» است.

 

مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی

It costs about $10.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«(“این” یا “آن”) حدودحدوداً / تقریباً ۱۰ دلار قیمت دارد.» یا «قیمت این / آن حدودحدوداً / تقریباً ۱۰ دلار است.» یا جملات / جمله های فارسی روان دیگری شبیه این ها.

مثال دوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

They waited (for) about an hour.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«(آن ها) حدود / تقریباً یک ساعت صبر کردند / منتظر ایستادند / ایستادند.» یا جمله های فارسی روان دیگری مانند این. باز هم مثل همیشه٬ لازم به تذکر می دانم که بگویم در جمله بالا کلمه / لغت for به این دلیل در میان دو پرانتز ذکر شده است که استفاده آن در چنین مواردی اختیاری است و آزادیم که آن را به کار ببریم یا نبریم (البته٬ معمولاً در گفتار به زبان انگلیسی٬ چنین کلماتی / لغاتی را به کار نمی برند اما در نوشتار٬ از آنها استفاده می کنند و بنا بر این٬ استفاده از آن ها جمله ها / جملات انگلیسی ما را رسمی تر خواهد کرد).

مثال سوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

He arrived (at) about ten.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«او (اشاره به فردی / شخصی مذکر است) حدود / تقریباً / نزدیک (ساعت) ده رسید / آمد / وارد شد.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این.

 

دومین معنی لغت انگلیسی about

معنی دوم کلمه / لغت انگلیسی about «نزدیک به» یا «خیلی نزدیک به» است.

 

مثال اول از دومین معنی این لغت انگلیسی

I’m just about ready.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

معنا و مفهوم این جمله انگلیسی به زبان فارسی روان خودمان می شود «(من) تقریباً / نسبتاً / حدوداً آماده ام / آماده هستم / حاضرم / حاضر هستم.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این. همان طور که قبل از تلفظ های این جمله عرض کردم٬ کلمه / لغت انگلیسی about در این معنی خود٬ معنای «بسیار نزدیک به» می دهد و در مثال بالا٬ کلمه / لغت just باز هم «بسیاری» و «زیاد بودن» این قید را تشدید می کند و دیگر٬ منظور گوینده یا نویسنده این جمله می شود «(من) خیلی خیلی / بسیار بسیار نزدیک به آماده بودن هستم.» اما همین طور که می بینید٬ جمله در صورتی که به این گونه ترجمه شود٬ چندان زیبا نخواهد بود و زیبایی و روانی و شیوایی جمله فدای رساندن مفهوم دقیق آن خواهد شد. ما در دانشگاه که بودیم٬ می گفتیم که «تنوع کافی در زبان فارسی برای رساندن مفهوم دقیق بسیاری از کلمه ها / کلمات٬ عبارت ها / عبارات و جمله های / جملات انگلیسی وجود ندارد» اما یکی از اساتید ما که از طرفداران و مدافعین پر و پا قرص زبان فارسی بود٬ می گفت که تسلط شما به زبان فارسی برای رساندن این مفاهیم کافی نیست و شما به اندازه کافی کلمه ها / کلمات فارسی برای این منظور بلد نیستید. به هر حال٬ هر کدام از دو ادعای بالا که درست باشد٬ در این شکی نیست که انگلیسی زبان ها در زبان روزمره ساده کوچه و بازار خود از تنوع بسیاری برای انتخاب و استفاده از کلمات / لغات برخوردارند اما ما فارسی زبان ها٬ اگر هم کلمات / لغاتی داشته باشیم که بتوانند پا به پا و شانه به شانه کلمه ها / کلمات انگلیسی در ترجمه ها بیایند٬ این کلمه ها / کلمات٬ معمولاً در زبان بسیار رسمی و یا ادبی به کار می روند و این نوع از کلمه ها / کلمات را معمولاً از افراد کوچه و بازار نمی شنویم و همین امر٬ ترجمه متون انگلیسی را بسیار مشکل کرده است و باعث شده است که در مقابل چندین جمله که انگلیسی زبان ها می گویند و معانی مختلفی دارند یا درجه و اندازه چیزی در آنها با یکدیگر تفاوت دارد٬ ما تنها بتوانیم یک جمله واحد فارسی بیاوریم که برای عموم مردم قابل فهم و قابل درک باشد.

 

مثال دوم از دومین معنی این لغت انگلیسی

This is about the best we can hope for.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

ترجمه این جمله انگلیسی به زبان فارسی روان خودمان که مفهوم و معنای جمله انگلیسی را به طور کامل برساند می شود «بهترینِ بهترین [چیزی] که می توانیم به [به دست آوردن / به کسب کردن] آن آمیدوار باشیم٬ این است.» یا جملات / جمله های فارسی روان دیگری مانند این.

 

سومین معنی لغت انگلیسی about

معنی سوم کلمه / لغت انگلیسی about «رو به طرف مقابل» است. کلمه / لغت انگلیسی about با این معنای خود٬ معمولاً در متون و گفته های رسمی یا مربوط به تکنولوژی / فناوری به کار می رود.

مثال اول از دومین معنی این لغت انگلیسی

He brought the ship about.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

ترجمه فارسی ای از این جمله انگلیسی که مفهوم و معنای جمله را به طور کامل برساند می شود «او (اشاره به شخص / فرد مذکری است) کشتی را سر و ته کرد.» یا جمله ها / جملات فارسی روان دیگری مانند این که الان چیز دیگری به ذهن من نمی رسد.

 

اصطلاح های / اصطلاحات انگلیسی یا idioms (بخوانید «ایدییِمز») با کلمه / لغت about:

just about:

این اصطلاح انگلیسی٬ اصطلاحی غیر رسمی است و بنا بر این٬ بیشتر در نوشته ها و گفته های خودمانی به کار می رود.

 

اولین معنی اصطلاح انگلیسی just about

معنی اول عبارت انگلیسی just about «خیلی خیلی نزدیک به چیزی٬ مقداری٬ کیفیتی یا حالتی و …» است. خلاصه اینکه٬ وقتی از این عبارت اصطلاحی انگلیسی استفاده می کنیم که می خواهیم٬ تفاوت یا فاصله بسیار بسیار کمی را که چیزی از یک نظر دارد با چیزی که مد نظر شخص / فرد / طرف مقابل است٬ بیان کنیم. طبق معمول٬ بهترین راه برای درک این مفهوم٬ ذکر یکی دو مثال است که در ادامه بحث ذکر می کنم.

 

مثال اول از اولین معنی اصطلاح just about:

I’ve met just about everyone.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

معنا و مفهوم این جمله انگلیسی به زبان فارسی روان خودمان می شود «(من) تقریباً همه (افراد / اشخاص / مردم / آدم ها) را دیده ام [و شاید فقط یکی دو نفری را از قلم انداخته باشم].» یا «(من) تقریباً با همه (افراد / اشخاص / مردم / آدم ها) دیدار کرده ام [و شاید فقط یکی دو نفری را از قلم انداخته باشم].» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این ها. از این جمله مشخص است که فرد / شخص نویسنده یا گوینده این جمله، دارد در مورد محیط کوچکی مثل یک مهمانی، سمینار، کنفرانس، گردهمایی و امثال آن ها صحبت می کند و منظورش این است که تقریباً با همه افراد حاضر در آن محیط کوچک دیدار کرده است چون غیر ممکن است که کسی بخواهد ادعا کند که همه مردم دنیا را دیده است! ضمناً، همان طور که گفتم، معنی just about «خیلی خیلی» است که در ترجمه فارسی بسیاری از جمله های انگلیسی، نمی توان به طور کامل و آن طور که منظور گوینده یا نویسنده جمله بوده است، ترجمه کرد. به همین علت من قسمت «[و شاید فقط یکی دو نفری را از قلم انداخته باشم]»، را به ترجمه جمله بالا اضافه کرده ام که نشان دهم که منظور نویسنده یا گوینده جمله اعتقاد دارد که چه قدر تعداد افرادی که ملاقات کرده است، زیاد و نزدیکِ نزدیک به «همه افراد» است.

مثال دوم از اولین معنی اصطلاح just about:

“Did you reach your sales target?” “Just about.”

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

خوب، همانطور که از علامت های نقل قول (” “) در جمله بالا (در واقع دو جمله است و نه یک جمله)، بر می آید، این مثال / جمله مثالی، گفتگویی بین دو نفر است. جمله یا گفته نفر اول

(Did you reach your sales target?)

می تواند دو معنی داشته باشد. اولین معنی یعنی اینکه «آیا توانستی به مقداری / میزانی / تعدادی که می خواستی، فروش کنی / به فروش برسانی؟» و دومین معنی اینکه «آیا توانستی به همان مشتریانی که می خواستی، [کالای خود / اجناس خود / خدمات خود] را بفروشی؟» یعنی اینکه آیا آن مشتری های خاصی را که مصرف کنندگان اصلی کالاها یا خدمات تو هستند، توانستی پیدا کنی یا خیر. باز هم طبق معمول، متن یا شرایطی که این جمله در آن مطرح شده است یا همان context تعیین کننده این است که منظور گوینده یا نویسنده این جمله کدام یک از معانی و مفاهیم گفته شده است. و جمله دوم یا

(Just about.)

هم یعنی «بسیار بسیار به هدف خود نزدیک شدم.» یعنی، بسته به اینکه جمله اولی که در بالا ذکر کردیم، کدام معنی را داشته باشد، یا «فقط (یک) کم / کمی، کمتر از مقداری / میزانی / تعدادی که می خواستم، توانستم [کالا / اجناس / خدمات] بفروشم.» یا در مورد دوم «افرادی / اشخاصی / مشتری هایی / مشتریانی که به آن ها [کالا / اجناس / خدمات] فروختم، بسیار بسیار به مشتری های معمولٍ این نوع (از) [کالا / اجناس / خدمات] نزدیک و شبیه بودند.».

 

دومین معنی اصطلاح انگلیسی just about

معنی دوم عبارت انگلیسی just about «تقریباً» یا «حدوداً» است. توجه داشته باشید که در معنای اول این عبارت اصطلاحی، تفاوت چیزی که موجود است با چیزی که انتظار داریم، بسیار بسیار کم ذکر شد. در حالی که، در این معنی دوم، تفاوت، بیشتر است و برای آن از کلمه هایی / کلماتی مانند «تقریباً»، «حدوداً» و مانند این ها استفاده می کنیم نه از «خیلی خیلی نزدیک به».

مثال اول از دومین معنی اصطلاح just about:

She should be arriving just about now.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

معنا و مفهوم این جمله انگلیسی به زبان فارسی روان خودمان می شود «او (اشاره به شخص / فرد مؤنثی است)، احتمالاً / قاعدتاً / به احتمال قوی باید حدود / تقریباً الان / حالا برسد / وارد شود.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این.

 


out and about:

اولین معنی اصطلاح انگلیسی out and about

معنی اول عبارت انگلیسی out and about «قادر / توانا بودن به بیرون رفتن از خانه / اتاق / بیمارستان یا هر ساختمان دیگر بعد از (بهبود یافتن از / شفا یافتن از / سلامتی یافتن از / خوب شدن) هر نوع / هر گونه بیماری» است. متأسفانه در منبعی که من در حال ترجمه این مطالب از آن هستم، مثالی برای این معنی عبارت اصطلاحی out and about ذکر نشده است. ولی قاعدتاً نباید برای درک معنی جمله هایی که این عبارت در آن ها به کار رفته است، مشکلی وجود داشته باشد. مثلاً، اگر شنیدیم که کسی می گوید:

I’m out and about again after that cold I caught.

احتمالاً نباید خیلی برایمان سخت باشد که متوجه شویم که طرف دارد می گوید «دوباره، بعد از آن سرمایی که خوردم / بعد از آن سرما خوردگی ای که به آن مبتلا شدم، می توانم از خانه ام / اتاقم (یا هر ساختمان دیگر که مجبور بودم در آن بمانم تا بیماریم برطرف شود)، بیرون بیایم

دومین معنی اصطلاح انگلیسی out and about

معنی دوم عبارت انگلیسی out and about «در حال گشتن و سیر کردن / سیار بودن در جایی است».

مثالی از دومین معنی اصطلاح انگلیسی out and about:

We’ve been out and about talking to people all over the country.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

معنا و مفهوم این جمله انگلیسی به زبان فارسی روان خودمان می شود «(ما) در حال سفر کردن / مسافرت کردن / گشتن / گشت و گذار کردن در سراسر / سر تا سر / دور تا دور / در همه شهرهای کشور و صحبت کردن / حرف زدن با مردم بوده ایم.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این.

 


that’s about all:

یا

that’s about it:

معنی اصطلاحات انگلیسی that’s about all و that’s about it

معنی هر دوی این اصطلاحات انگلیسی، «حرفم تمام شد و چیز دیگری برای گفتن ندارم» یا «حرفمان تمام شد و چیز دیگری نداریم که بگوییم» است.

 

مثالی از این اصطلاحات / اصطلاح ها:

“Anything else?” “No, that’s about it for now”.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

باز هم از علامت های نقل قول (” “) در جمله های / جملات بالا مشخص می شود که این مثال هم گفتگویی بین دو نفر است و اما، معنی این مثال هم به زبان روان و گویای فارسی می شود «”چیز دیگری [هم هست که بخواهی بگویی] / [هم هست که بخواهید بگویید]؟” “نه / خیر / نه خیر، فعلاً / برای حالا / برای الان همین قدر بس است / همین قدر کافی است / حرف دیگری نیست / چیز دیگری نیست / تمام شد.”».