معنی above (حرف اضافه) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی above

معنی اول کلمه / لغت انگلیسی above «بالاتر از چیزی یا کسی از نظر موقعیتِ در جایی قرار گرفتن یا از نظر مقام٬ درجه یا رتبه» است.

 

مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی

The water came above our knees.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

مفهوم و ترجمه فارسی روان این جمله می شود «آب تا بالای زانوهایمان آمد.» یا جمله ها / جملات فارسی روان دیگری شبیه این. از آن جا که نویسنده یا گوینده جمله بالا از the قبل از کلمه / لغت water استفاده کرده است٬ مشخص است که خواننده یا شنونده جمله می داند که گوینده یا نویسنده جمله دارد در مورد «کدام آب» و «آب موجود در کجا» صحبت می کند. مثلاً٬ طبق گفته های قبلی گوینده یا نویسنده جمله٬ الان دیگر شنونده یا خواننده جمله می داند که «آبی» که الان گوینده یا نویسنده دارد می گوید «تا بالای زانوهایمان آمد»٬ آب فلان استخر یا فلان رودخانه یا فلان دریا است.

 

مثال دوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

We were flying above the clouds.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«(ما) داشتیم بالای / بالاتر از ابرها پرواز می کردیم.» یا جمله های فارسی روان دیگری مانند این. احتمالاً گوینده یا نویسنده این جمله دارد تجربه اش را از پرواز کردن با هواپیمایی بیان می کند که تا ارتفاعی بالا رفته است که بالاتر از ابرهای موجود در آسمان بوده است.

 

مثال سوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

the people in the apartment above mine

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«افرادی / اشخاصی / آدم هایی که در آپارتمان بالایی آپارتمان من هستند» یا عبارت های / عبارات فارسی روان دیگری مانند این.

 

مثال چهارم از اولین معنی این لغت انگلیسی

A captain in the navy ranks above a captain in the army.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«مقام ناخدا یکم های نیروی دریایی بالاتر از سروان های نیروی زمینی است.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این.

 

مثال پنجم از اولین معنی این لغت انگلیسی

They finished the year six places above their local rivals.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«(آن ها) امسال را / (“این” یا “آن”) سال را با [کسب / به دست آوردن / رسیدن به] شش مقام بالاتر / جلوتر / برتر از رقیبان / رقبای همشهری / هموطن خود٬ تمام کردند / به اتمام رساندند / خاتمه بخشیدند.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این.

 

دومین معنی لغت انگلیسی above

معنی دوم کلمه / لغت انگلیسی above «بیشتر از چیزی» یا «بیشتر از نظر تعداد٬ یا بالاتر از نظر سطح یا بزرگتر / پیرتر / کهنه تر از کسی یا چیزی» است.

 

مثال اول از دومین معنی این لغت انگلیسی

Inflation is above 6%.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«تورم (اقتصادی / قیمت ها) بالاتر از / بیشتر از ۶ درصد است.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این.

 

مثال دوم از دومین معنی این لغت انگلیسی

Temperatures have been above average.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

ترجمه این جمله انگلیسی به زبان فارسی روان خودمان که مفهوم و معنای جمله انگلیسی را به طور کامل برساند می شود «(آب و) هوای روزهای مختلف [تا حالا / تا الان] بالاتر از متوسط / میزان متوسط / درجه متوسط (آب و) هوا بوده است.» یا «(آب و) هوای مناطق / شهرهای / کشورهای / قاره های مختلف [تا حالا / تا الان] بالاتر از متوسط / میزان متوسط / درجه متوسط (آب و) هوا بوده است.» یا جملات / جمله های فارسی روان دیگری مانند این ها. همین طور که می بینید٬ من از دو ترجمه مختلف استفاده کرده ام که اولی در مورد آب و هوای منطقه یا شهر یا کشور یا قاره مورد نظر نویسنده یا گوینده جمله است و دومی آب و هوای تمام دنیا یعنی مناطق یا شهرها یا کشورها یا قاره های مختلف را بیان می کند و می گوید که آب و هوای همه آنها تا حالا بالاتر از حد متوسط بوده است. این کار به این علت است که کلمه temperature در جمله بالا به صورت جمع (temperatures) به کار رفته است و مشخص است که نویسنده یا گوینده جمله می خواسته است در مورد آب و هوای روزهای مختلفی صحبت کند یا بنویسد ولی مشخص نیست که آیا شهر یا کشور یا قاره یا منطقه خاصی از دنیا منظور نویسنده یا گوینده جمله است یا اینکه می خواهد در مورد چند کشور یا قاره یا شهر یا منطقه و آب و هوای آن ها صحبت کند. باز هم در اینجا٬ بقیه متن یا گفته ها و جمله هایی / جملاتی که قبل و بعد از این جمله به کار می روند یا شرایطی که این جمله در آن گفته یا نوشته می شود (context) مشخص می کند که منظور گوینده یا نویسنده جمله دقیقاً چیست.

مثال سوم از دومین معنی این لغت انگلیسی

We cannot accept children above the age of 10.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«(ما) نمی توانیم بچه های بالاتر از / بزرگتر از سن ۱۰ سال را بپذیریم.» یا جملات / جمله های فارسی روان دیگری مانند این. این طور که از این جمله بر می آید٬ جمله مورد نظر از زبان مدیر یا مسئول ثبت نام مدرسه یا مؤسسه دیگری بیان شده است که کارش نگهداری یا آموزش یا تربیت یا پرورش کودکان و کارهایی از این قبیل است چون گوینده یا نویسنده جمله دارد می گوید که از پذیرش بچه های بالاتر از ۱۰ سال معذور هستند. باز هم در این جا٬ جملات قبل و بعد از جمله مورد نظر در متن یا گفته ها یا شرایطی که جمله مورد نظر در آن گفته یا نوشته شده است (context) مشخص می کند که شخصی که دارد این جمله را می گوید یا می نویسد چه کسی است و مؤسسه مورد نظر چه نوع جایی است.

 

سومین معنی لغت انگلیسی above

معنی سوم کلمه / لغت انگلیسی above «دارای اهمیت یا کیفیت بالاتر از کس یا چیز دیگری» است.

مثالی از سومین معنی این لغت انگلیسی

I rate her above most other players of her age.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«(من) رتبه / مرتبه / مقام / جایگاه بالاتری نسبت به ورزشکاران دیگرِ هم سن او (اشاره به شخص مؤنثی است) برایش قائلم.» یا «(من) رتبه / مرتبه / مقام / جایگاه بالاتری نسبت به نوازندگان دیگرِ هم سن او (اشاره به شخص مؤنثی است) به او می دهم.». همین طور که می بینید٬ جمله بالا را می توان به دو صورت معنا کرد که در معنای اولی٬ من کلمه انگلیسی player را به «ورزشکار» ترجمه کرده ام و در معنای دومی٬ من لغت انگلیسی player را به «نوازنده» ترجمه کرده ام. علت این کار این است که در زبان انگلیسی به کسانی که در بعضی رشته های ورزشی فعالیت دارند (مانند تنیس)٬ player گفته می شود و همچنین در زبان انگلیسی کلمه player معنی دیگری هم دارد که نوازنده ساز یا آلت موسیقی است. باز هم در اینجا٬ جملات قبل و بعد جمله مورد نظر ما یا شرایطی که جمله مورد نظر در آن گفته یا نوشته شده است٬ تعیین می کند که کدام یک از معناها مورد نظر نویسنده یا گوینده جمله بوده است.

چهارمین معنی لغت انگلیسی above

معنی چهارم کلمه / لغت انگلیسی above این است که «کسی آن قدر خوب یا درستکار و راستگو و صادق باشد که کاری را که ناشایست و نادرست است٬ انجام ندهد».

مثال اول از چهارمین معنی این لغت انگلیسی

She’s not above lying when it gets her out of trouble.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«او (اشاره به شخص مؤنثی است) ابایی از / ترسی از / مشکلی با دروغ گفتن ندارد وقتی که این کار باعث شود که از دردسری / مشکلی خلاص شود / نجات پیدا کند.» یا «(او) برای خلاص شدن / نجات یافتن از دردسر / مشکل٬ ابایی از / ترسی از / مشکلی با دروغ گفتن ندارد.»

مثال دوم از چهارمین معنی این لغت انگلیسی

He’s above suspicion.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

مفهوم روان و گویای این جمله به زبان فارسی می شود «او (اشاره به شخص مذکری است) از [هر گونه / هر نوع / هر] شک / شکی پاک و مبرا است.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این. به عبارت دیگر یعنی او شخصی است که کاملاً قابل اعتماد است و هرگز نباید به او شک کرد.

 

پنجمین معنی لغت انگلیسی above

معنی پنجم کلمه / لغت انگلیسی above در مورد صداها به کار می رود و وقتی که می گوییم صدایی above صدای دیگری است٬ معنی این گفته این است که آن صدا «بلندتر یا واضح تر از صدای دیگر» است.

مثالی از پنجمین معنی این لغت انگلیسی

I couldn’t hear her above the noise of the traffic.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

مفهوم این جمله به فارسی روان و قابل فهم و درک برای همگان می شود «صدای ترافیک / عبور و مرور وسایل نقلیه آن قدر بلند بود که نمی تواتستم / نتوانستم صدای او (اشاره به شخص مؤنثی است) را بشنوم.» یعتی که صدای ترافیک بلندتر از صدای شخصی بود که داشتم با او صحبت می کردم.

اصطلاح های / اصطلاحات انگلیسی یا idioms (بخوانید «ایدییِمز») با کلمه / لغت above:

above all:

معنی اصطلاح انگلیسی above all

معنی اصطلاح انگلیسی above all «مهم تر از همه / مهمتر از همه چیزهای دیگر» یا «به خصوص / علی الخصوص / به ویژه» است.

 

مثالی از اصطلاح above all:

Above all, keep in touch.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«مهم تر از همه٬ [با من / با ما] در تماس باش / در تماس باشید.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این.

 


over and above:

معنی اصطلاح انگلیسی over and above

معنی عبارت انگلیسی over and above «علاوه بر چیزی» است.

مثالی از اصطلاح انگلیسی over and above:

There are other factors over and above those we have discussed.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

معنا و مفهوم این جمله انگلیسی به زبان فارسی روان خودمان می شود «فاکتورهای / عوامل دیگری هم علاوه بر آنهایی که درباره شان صحبت کرده ایم٬ هستند.» یا «علاوه بر عواملی / فاکتورهایی که درباره آن ها صحبت کرده ایم٬ عوامل / فاکتورهای دیگری هم هستند.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این ها.