معنی abroad (قید) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی abroad با لهجه آمریکایی / آمریکن


دانلود فایل صوتی این کلمه انگلیسی

اولین معنی لغت انگلیسی abroad

معنی اول کلمه / لغت انگلیسی abroad «در / به کشوری خارجی» است.

 

مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی

to be abroad

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«بودن در کشوری خارجی» یا «بودن در خارج از کشور» یا عبارت های فارسی روان دیگری مانند این ها.

 

مثال دوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

to go abroad

 

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«رفتن به خارج از کشور» یا عبارت های / عبارات فارسی روان دیگری مانند این.

 

مثال سوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

to travel abroad

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«سفر کردن به خارج از کشور» یا «سفر کردن به کشوری خارجی» یا «مسافرت خارج از کشور رفتن» یا عبارت های / عبارات فارسی روان دیگری مانند این.

 

مثال چهارم از اولین معنی این لغت انگلیسی

to live abroad

 

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«زندگی کردن در کشوری خارجی» یا «زندگی کردن در خارج از کشور» یا عبارت های / عبارات فارسی روان دیگری مانند این.

 

مثال پنجم از اولین معنی این لغت انگلیسی

She worked abroad for a year.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«او (اشاره به شخص مؤنثی است)، یک سال در خارج از کشور / کشوری خارجی کار کرد.» یا «(او) به مدت / برای مدت یک سال در خارج از کشور کار کرد.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این.

 

مثال ششم از اولین معنی این لغت انگلیسی

He was famous, both at home and abroad.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«او (اشاره به شخص مذکری است)، هم در کشور (خودش) و هم در خارج از کشور / در کشورهای خارجی معروف بود.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این.

دومین معنی لغت انگلیسی abroad

معنی دوم کلمه / لغت انگلیسی abroad در مورد چیزهایی به کار می رود که آن قدر «شایع شوند که بسیاری از مردم آن ها را حس کنند یا در مورد آن ها صحبت کنند». این معنی از لغت انگلیسی abroad رسمی است و بنا بر این، بعید است در مکالمات روزمره به زبان انگلیسی به کار برود مگر در امور اداری و مانند آن.

 

مثالی از دومین معنی این لغت انگلیسی

There was news abroad that a change was coming.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«خبری / اخباری شایع / پراکنده شده بود که قرار بود تغییری اتفاق بیفتد.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این. نکته ای که در مورد این جمله و ترجمه آن لازم است بیان کنم این است که همان طور که می بینید، در جمله انگلیسی بالا کلمه news به همین صورت که صورت جمع کلمه new است، به کار رفته است. اما توجه داشته باشید که کلمه news در این معنای خود که به معنای «خبر» یا «اخبار» می باشد، هیچ گاه به صورت مفرد به کار نمی رود و همیشه وقتی این معنی را دارد،‌ به صورت news (یعنی صورت جمع) به کار می رود. حالا، اینکه تشخیص دهیم که معنی این کلمه در یک جمله مورد نظر ما، «خبر»‌ است یا «اخبار»، بستگی به جمله های قبلی و بعدی جمله مورد نظر ما در متن مورد نظر یا شرایطی دارد که جمله مورد نظر، در آن گفته یا نوشته شده است یا همان طور که در مطالب قبلی هم گفتیم context تعیین می کند که معنی مفرد این کلمه مورد نظر است یا معنای جمع آن.

 

 

سومین معنی لغت انگلیسی abroad

معنی سوم کلمه / لغت انگلیسی abroad «بیرون از ساختمان» است ولی این معنی از لغت abroad، آن قدر قدیمی است که احتمالاً شما آن را فقط در کتاب های بسیار قدیمی یا فیلم های انگلیسی زبان تاریخی خواهید خواند یا خواهید شنید. به همین دلیل هم در منبعی که من در حال ترجمه آن هستم و این مطالب را از آن تهیه می کنم، هیچ مثالی برای این معنای abroad، ذکر نشده است.