معنی absence (اسم) به فارسی

تلفظ کلمه / لغت انگلیسی absence با لهجه آمریکایی / آمریکن


دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی

اولین معنی لغت انگلیسی absence

معنی اول کلمه / لغت انگلیسی absence «غایب بودن / غیبت / غیاب کسی» است. کلمه absence در این معنای خود، هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع به کار می رود. وقتی که این کلمه به صورت جمع به کار می رود، منظور از آن «غیبت های / غایب بودن های مکرر / متعدد کسی» است که طبق معمول، پس از ذکر مثال های اولین معنی این لغت انگلیسی، مفهوم و نحوه کاربرد آن مشخص خواهد شد.

 

مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی

The decision was made in my absence.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

مفهوم و ترجمه فارسی روان این جمله می شود «(“این” یا “آن”) تصمیم در غیاب من گرفته شد.» یا جمله ها / جملات فارسی روان دیگری شبیه این.

 

مثال دوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

We did not receive any news during his long absence.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«هیچ خبری در طول غیبت طولانی او (اشاره به فرد مذکری است) به ما نرسید.» یا «(ما) در طول غیبت طولانی او هیچ خبری دریافت نکردیم.» یا جمله های فارسی روان دیگری مانند این ها. همین طور که در ترجمه این جمله می بینید، من کلمه news را که به ظاهر، صورت جمع دارد و به نظر می آید باید «اخبار» ترجمه شود، به صورت مفرد («خبر») ترجمه کرده ام زیرا همان طور که در مطلب «معنی abroad (قید) به فارسی» هم اشاره کردم، کلمه انگلیسی news وقتی به معنای «خبر» یا «اخبار» به کار برود، اصلاً صورت مفرد ندارد و همیشه به صورت news به کار می رود. برای اینکه متوجه شویم که آیا معنا و مفهوم این کلمه در جمله ای که مشغول خواندن یا نوشتن آن هستیم، «خبر»‌ است یا «اخبار» باید به جمله های قبل و بعد از جمله مورد نظر یا شرایطی که جمله مورد نظرمان در آن به کار رفته است (context) توجه کنیم.

مثال سوم از اولین معنی این لغت انگلیسی

absence from work

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«غیبتغایب بودنغیاب از کار / از محل کار» یا عبارت های / عبارات فارسی روان دیگری مانند این.

 

مثال چهارم از اولین معنی این لغت انگلیسی

repeated absences from school

 

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«غیبت های / غیاب های مکرر از مدرسه» یا عبارت های / عبارات فارسی روان دیگری مانند این.

 

دومین معنی لغت انگلیسی absence

معنی دوم کلمه / لغت انگلیسی absence «نبودن یا وجود نداشتن کسی یا چیزی در جایی است که معمولاً لازم است آن کس یا چیز وجود داشته و حاضر باشد».

 

مثال اول از دومین معنی این لغت انگلیسی

The case was dismissed in the absence of any definit proof.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«(“این” یا “آن”) پرونده به دلیل نبود / موجود نبودن / وجود نداشتن / عدم / عدم وجود هیچ / هر گونه مدرک مهمی / مدرک معتبری بسته شد.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این.

 

مثال دوم از دومین معنی این لغت انگلیسی

the absence of any women on the board of directors

 

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

ترجمه این جمله انگلیسی به زبان فارسی روان خودمان که مفهوم و معنای جمله انگلیسی را به طور کامل برساند می شود «غیاب / عدم وجود هیچ زنی در هیأت مدیره» یا عبارت های / عبارات فارسی روان دیگری مانند این.

اصطلاح های / اصطلاحات انگلیسی یا idioms (بخوانید «ایدییِمز») با کلمه / لغت absence:

absence makes the heart grow fonder (ضرب المثل):

معنی ضرب المثل انگلیسی absence makes the heart grow fonder

مفهوم روان و معنی ضرب المثل انگلیسی absence makes the heart grow fonder این است که «وقتی از کسی که دوستش داریم دور باشیم، علاقه ما نسبت به او بیشتر می شود». شاید این ضرب المثل را بتوان معادل ضرب المثل فارسی «دوری و دوستی» خودمان فرض کرد. البته، منظور ما از ضرب المثل فارسی «دوری و دوستی» این است که باید از هم دور باشیم تا علاقه مان به همدیگر حفظ شود و اگر کنار یکدیگر باشیم، دوستی هایمان به دشمنی تبدیل خواهد شد! اما، در این ضرب المثل انگلیسی منظور این است که وقتی پیش هم باشیم هم به هم علاقه داریم ولی وقتی از همدیگر دورتر باشیم، علاقه مان بیشتر خواهد شد.

 


conspicuous by your absence:

معنی اصطلاح انگلیسی conspicuous by your absence

معنی عبارت انگلیسی conspicuous by your absence این است که «جای کسی خالی» است. توجه داشته باشید که این اصطلاح صرف می شود و برای افراد مختلف به صورت های:

conspicuous by my absence

(به معنای «خالی بودن جای من»)

consipicuous by your absence

(به معنای «خالی بودن جای تو / شما» بسته به اینکه مخاطب ما یک نفر یا بیشتر باشد)

conspicuous by his / her / its absence

(به معنای «خالی بودن جای او / این / آن» بسته به مذکر یا مؤنث بودن یا کودک بودن کسی که داریم در موردش صحبت می کنیم)

conspicuous by our absence

(به معنای «خالی بودن جای ما»)

conspicuous by their absence

(به معنای «خالی بودن جای آنها»)

در می آید.

مثالی از اصطلاح انگلیسی conspicuous by your absence:

When it came to cleaning up afterwards, Anne was conspicuous by her absence.

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

معنا و مفهوم این جمله انگلیسی به زبان فارسی روان خودمان می شود «وقتی بعداً نوبت به تمیز کردن و نظافت [اتاق / خانه / هر ساختمان یا محل دیگر] رسید، جای آنا خیلی خالی بود!» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این. یعنی به قول خودمانی «آنا از زیر تمیز کاری در رفته و جیم شده بود!»