معنی absent (صفت) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی absent با لهجه آمریکایی / آمریکن


دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی

اولین معنی لغت انگلیسی absent

معنی اول کلمه / لغت انگلیسی absent «حاضر نبودن در جایی به علت بیماری یا عذری دیگر» است. الگوی به کار بردن این صفت انگلیسی، به صورت زیر است:

absent + (from + نام جایی که شخص مورد نظر ما در آن حاضر نیست)

 

مثالی از اولین معنی این لغت انگلیسی

to be absent from school

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«غایب بودن ازغیبت داشتن در مدرسه» یا عبارت ها / عبارات فارسی روان دیگری شبیه این.

 

 

دومین معنی لغت انگلیسی absent

معنی دوم کلمه / لغت انگلیسی absent در مورد چیزهایی به کار می رود که «عدم آن ها» یا «عدم وجود آن ها» یا «موجود نبودن آن ها» در چیزی یا جایی و غیره، احساس می شود. مثلاً، فرض کنید بخواهیم بگوییم که «هیچ گونه شور و شوقی در صورت / چشم های او وجود نداشت.» یا «اصلاً در این کیک، شکر وجود ندارد / موجود نیست.» در چنین مواردی از دومین معنی کلمه انگلیسی absent، استفاده می کنیم. صفت absent در این معنای خود هم با الگویی شبیه به الگوی معنای اول خود به کار می رود. یعنی به این صورت:

absent + (from + چیزی که باید معمولاً شامل آن چیزی باشد که وجود ندارد)

 

مثالی از دومین معنی این لغت انگلیسی

Love was totally absent from his childhood.

 

تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این جمله انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این جمله انگلیسی:

«عشق / علاقه / محبت به کلی از دوران کودکی او (اشاره به شخصی مذکر است) غایب بود.» یا «عشق / علاقه / محبت به کلی در دوران کودکی او وجود نداشت.» یا «عدم / عدم وجود عشق / علاقه / محبت در دوران کودکی او کاملاً واضح / آشکار / مشهود بود.» یا جمله های / جملات فارسی روان دیگری مانند این ها که مفهوم جمله انگلیسی بالا را به طور کامل و دقیق برسانند.

 

 

سومین معنی لغت انگلیسی absent

معنی سوم کلمه / لغت انگلیسی absent در مورد کسی به کار می رود که به قول خودمانی «حواسش جایی که باید باشد، نیست». مثلاً، سر کلاس درس نشسته است و باید حواسش به درس باشد ولی در عوض، حواسش به چیز دیگری خارج از کلاس است و درس را درست گوش نمی دهد.

مثالی از سومین معنی این لغت انگلیسی

an absent expression

تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود فایل صوتی این عبارت انگلیسی

مفهوم و معنی فارسی روان این عبارت انگلیسی:

«چهره ای / قیافه ای / سیمایی [نشان دهنده / حاکی از] حواس پرتی / حواس پرت بودن» یا عبارت های / عبارات فارسی روان دیگری که همین مفهوم را به طور کامل برساند. توضیح اینکه، معنایی از کلمه expression که در این مثال به کار رفته است، «صورت / حالتی در چهره / قیافه / صورت شخص» است.