توی / در نامه ات / نامه تان گفته بودی / بودید / بودین (که) اتاق هایی / اتاقایی که بیشترین فعالیت ماورایی توی / در آن ها / اونا اتفاق افتاده (است) زیر شیروانی هستند / هستن. می شود / میشه یکی از آن / اون اتاق ها / اتاقا را / رو به من بدی / بدهید / بدین؟

In your letter you mentioned that the rooms with the most paranormal activity were in the attic. Could I have one of those rooms? (جمله / sentence)