توی / در سفرهایم / سفرام نمایشگر میدان مغناطیسی، طول موج سنج دوربرد و دوربین مادون قرمز همراهم هست / همرامه.

I travel with an EMF meter, full-range spectrometer, and infrared camera. (جمله / sentence)