تو / شما همیشه در / توی جاهای عجیب و غریب گیر میفتی / میفتید / میفتین! شغلت / شغلتان / شغلتون همین است / همینه!

You’re always trapped in weird places. That’s your job. (جمله / sentence)