چرا وقتی دارم واقعاً در حد توانم سعی می کنم کمکت / کمکتان / کمکتون کنم، من را / رو / منو مسخره می کنی / می کنید / می کنین؟

Why are you mocking me when I am genuinely, to the best of my ability, trying to help you? (جمله / sentence)