چرا امشب به خانه ام / خونه ام / خونم / زنگ / تلفن نمی زنی / نمی زنید / نمی زنین؟

Why don’t you call me at home tonight? (جمله / sentence)