چرا داری / دارید / دارین من را / رو / منو مسخره می کنی / می کنید / می کنین؟

Why are you mocking me? (جمله / sentence)