چند نفر قبل (از) تو، توی آن / اون تختخواب خوابیده اند / خوابیدن؟ چند نفرشان / نفرشون مریض بوده اند / بودن؟ چند نفرشان / نفرشون دیوانه / دیوونه شده اند / شدن؟! چند نفرشان / نفرشون مرده اند / مردن؟! آمده ایم / اومدیم اینجا (که) داستان را / رو / داستانو بفهمیم و از ترس هم / ترسم نمی لرزیم! مگر / مگه نه؟!

How many people have slept in that bed before you? How many of them were sick? How many of them lost their minds? How many of them died? We came here to get the story and we don’t rattle. Do we? (جمله / sentence)