توی / در دوره کاری من چهار نفر توی / در اتاق شماره 1408 مرده اند / مردن. بعد از آخرین آنها / اونا (من) از همه / مهمان های / مهممونای هتل خواستم که دیگه هیچ وقت به اتاق 1408 نروند / نرن.

Under my watch there have been four deaths in room 1408. After the last one, I forbade any guest from checking into 1408 ever again. (جمله / sentence)