کاغذ بازی (تشریفات اداری زاید و غیر لازم) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید.

red tape (اسم / noun)

توجه: این عبارت جزو اصطلاحات زبان انگلیسی می باشد و بنا بر این، اگر آن را به صورت کلمه به کلمه ترجمه کنید، معنای کاملاً متفاوتی خواهد داشت. چنین عبارت هایی را باید به همین صورت که هستند و با معنی رایج اصطلاحی آنها در زبان انگلیسی حفظ کنید.

تلفظ این عبارت با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود

تلفظ این عبارت با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود

مثال ها و نحوه کاربرد

bureaucratic red tape

تلفظ این عبارت با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود

تلفظ این عبارت با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود

ترجمه این عبارت به زبان روان فارسی:

کاغذ بازی اداری

You have to go through endless red tape to get a residence permit.

تلفظ این جمله با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود

تلفظ این جمله با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود

ترجمه این عبارت به زبان روان فارسی:

مجبوری برای گرفتن اجازه اقامت / مجوز اقامت، درگیر کاغذ بازی تموم نشدنی ای بشی.
یا
آدم مجبور است برای گرفتن اجازه اقامت / مجوز اقامت، کاغذ بازی بی پایانی را تجربه کند / بگذراند.

توجه: در زبان انگلیسی وقتی که جمله هایی با ساختاری مانند این جمله گفته یا نوشته می شوند و در این جمله ها مخاطب جمله you است، جمله مورد نظر ممکن است دو معنای متفاوت داشته باشد: معنای اول، این است که منظور از you «شما» یا «تو» باشد و جمله مستقیماً خطاب به یک نفر یا چند نفر گفته یا نوشته شده باشد. معنای دوم، اما، این است که منظور از you شخص خاصی نباشد و جمله خطاب به همه انسان ها یا مردم گفته شده باشد. مثلاً، اگر بگوییم
You should drive carefully.
معنای جمله ممکن است این باشد که «همه مردم باید با دقت رانندگی کنند.» یا «همه افراد باید با دقت رانندگی کنند.» همان طور که در زبان فارسی هم وقتی مثلاً بگوییم «آدم باید انصاف داشته باشه!»، منظورمان معمولاً این است که همه آدم ها باید انصاف داشته باشند. معمولاً از جمله های دیگری که در نوشته ها یا گفته ها همراه با جمله مورد نظر به کار می روند متوجه می شویم که منظور از جمله ی مورد نظر، یک شخص یا چند شخص خاص است یا جمله به طور کلی و خطاب به کل افراد گفته یا نوشته شده است.

All ministers are agreed on the need to cut bureaucratic red tape.

تلفظ این جمله با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود

تلفظ این جمله با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود

ترجمه این عبارت به زبان روان فارسی:

همه وزیران / وزرا موافقند / موافق هستند که نیازی برای کم کردن / کاهش کاغذ بازی اداری وجود دارد.
یا
همه وزیران / وزرا در مورد / بر نیاز برای کم کردن / کاهش کاغذ بازی اداری توافق دارند.
یا
همه وزیران / وزرا موافقند که نیاز داریم (که) کاغذ بازی اداری را کم کنیم / کاهش دهیم.

He says he was almost put out of business by Government red tape.

تلفظ این جمله با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود

تلفظ این جمله با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود

ترجمه این عبارت به زبان روان فارسی:

او (شخص مذکر) می گوید که نزدیک بود (که) کاغذ بازی دولت / کاغذ بازی دولتی / کاغذ بازی حکومت / کاغذ بازی حکومتی او را از شغل خود محروم کند / او را از کار و زندگیش بیندازد.

Plans may take longer and involve more red tape than you expect.

تلفظ این جمله با لهجه آمریکایی / آمریکن:


دانلود

تلفظ این جمله با لهجه بریتیش / بریتانیایی:


دانلود

ترجمه این عبارت به زبان روان فارسی:

نقشه ها / طرح ها / تصمیمات ممکن است بیشتر طول بکشند و بیش از چیزی که انتظار داری، مشمول / شامل / مستلزم کاغذ بازی باشند / بشوند.