معنی able (صفت)‌ به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی able معنی اول کلمه انگلیسی able، «صفت کسی است که مهارت٬ هوش٬ فرصت و امکان یا … را که برای انجام

Read More

معنی ability (اسم) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی ability معنی اول کلمه انگلیسی ability، «توانایی کسی یا چیزی برای انجام کاری» است. لغت ability در این معنای خود هیچگاه

Read More