معنی way (اسم) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی way دانلود فایل صوتی این کلمه / لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی way معنی اول کلمه / لغت انگلیسی way «متد،

Read More

معنی absent (صفت) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی absent با لهجه آمریکایی / آمریکن دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی absent معنی اول کلمه / لغت

Read More

معنی absence (اسم) به فارسی

تلفظ کلمه / لغت انگلیسی absence با لهجه آمریکایی / آمریکن دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی absence معنی اول کلمه

Read More

معنی abroad (قید) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی abroad با لهجه آمریکایی / آمریکن دانلود فایل صوتی این کلمه انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی abroad معنی اول کلمه / لغت

Read More

معنی above (حرف اضافه) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی above معنی اول کلمه / لغت انگلیسی above «بالاتر از چیزی یا کسی از نظر موقعیتِ در جایی قرار گرفتن یا

Read More

معنی about (قید) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی about معنی اول کلمه انگلیسی about، «(یک) کم / کمی بیشتر یا کمتر از مقدار یا تعداد چیزی» یا «(یک) کم

Read More