بعدش رفتم توی پستو / صندوق خانه / انباری که این کار به شعبده باز وقت (کافی) داده که بیاد این تو و اون تردستی / حقه رو با کاغذ انجام بده چون پشتم بهش بوده. پس حتماً الان توی اتاق نشیمنه.

Then, I went into the closet which would have let the magician have (enough) time to come in here and do the paper trick as

Read More