معنی absent (صفت) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی absent با لهجه آمریکایی / آمریکن دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی absent معنی اول کلمه / لغت

Read More

معنی absence (اسم) به فارسی

تلفظ کلمه / لغت انگلیسی absence با لهجه آمریکایی / آمریکن دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی absence معنی اول کلمه

Read More

معنی abroad (قید) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی abroad با لهجه آمریکایی / آمریکن دانلود فایل صوتی این کلمه انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی abroad معنی اول کلمه / لغت

Read More

معنی above (حرف اضافه) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی above معنی اول کلمه / لغت انگلیسی above «بالاتر از چیزی یا کسی از نظر موقعیتِ در جایی قرار گرفتن یا

Read More

معنی about (قید) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی about معنی اول کلمه انگلیسی about، «(یک) کم / کمی بیشتر یا کمتر از مقدار یا تعداد چیزی» یا «(یک) کم

Read More

معنی able (صفت)‌ به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی able معنی اول کلمه انگلیسی able، «صفت کسی است که مهارت٬ هوش٬ فرصت و امکان یا … را که برای انجام

Read More

معنی ability (اسم) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی ability معنی اول کلمه انگلیسی ability، «توانایی کسی یا چیزی برای انجام کاری» است. لغت ability در این معنای خود هیچگاه

Read More

معنی abandoned (صفت) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی abandoned با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی تلفظ لغت انگلیسی abandoned با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود

Read More

دانلود کتاب صوتی / کتاب گویا / فایل صوتی انگلیسی کاربردی اول

در این مطلب و سلسله مطالب / مطلب هایی مانند این از بخش آموزش / یادگیری سریع زبان انگلیسی، یک سری کتاب صوتی / کتابهای

Read More

دیگر تئوری بس است! بیایید یادگیری عملی زبان را شروع کنیم.

خوب، دیگر به اندازه ی کافی صحبت تئوری در این سایت در مورد یادگیری سریع زبان و بهترین روش یادگیری زبان آن کرده ایم و

Read More