معنی way (اسم) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی way دانلود فایل صوتی این کلمه / لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی way معنی اول کلمه / لغت انگلیسی way «متد، سبک یا روش و نحوه انجام کاری» است. کلمه / لغت way در این معنای خود قابل جمع بستن است و بنا بر این، ممکن است در خیلی از موارد […]

معنی absent (صفت) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی absent با لهجه آمریکایی / آمریکن دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی absent معنی اول کلمه / لغت انگلیسی absent «حاضر نبودن در جایی به علت بیماری یا عذری دیگر» است. الگوی به کار بردن این صفت انگلیسی، به صورت زیر است: absent + (from + نام جایی […]

معنی absence (اسم) به فارسی

تلفظ کلمه / لغت انگلیسی absence با لهجه آمریکایی / آمریکن دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی absence معنی اول کلمه / لغت انگلیسی absence «غایب بودن / غیبت / غیاب کسی» است. کلمه absence در این معنای خود، هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع به کار می […]

معنی abroad (قید) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی abroad با لهجه آمریکایی / آمریکن دانلود فایل صوتی این کلمه انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی abroad معنی اول کلمه / لغت انگلیسی abroad «در / به کشوری خارجی» است.   مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی to be abroad تلفظ این عبارت انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود […]

معنی above (حرف اضافه) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی above معنی اول کلمه / لغت انگلیسی above «بالاتر از چیزی یا کسی از نظر موقعیتِ در جایی قرار گرفتن یا از نظر مقام٬ درجه یا رتبه» است.   مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی The water came above our knees. تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / […]

معنی about (قید) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی about معنی اول کلمه انگلیسی about، «(یک) کم / کمی بیشتر یا کمتر از مقدار یا تعداد چیزی» یا «(یک) کم / کمی زودتر یا دیرتر از چیزی» است.   مثال اول از اولین معنی این لغت انگلیسی It costs about $10. تلفظ این جمله انگلیسی با لهجه آمریکایی / آمریکن: […]

معنی able (صفت)‌ به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی able معنی اول کلمه انگلیسی able، «صفت کسی است که مهارت٬ هوش٬ فرصت و امکان یا … را که برای انجام کاری لازم است٬ داشته باشد». معنای این لغت را می توانیم به صورت کوتاه٬ «توانستن» یا «قادر بودن» بیان کنیم. نحوه / روش / الگوی به کار بردن این کلمه […]

معنی ability (اسم) به فارسی

اولین معنی لغت انگلیسی ability معنی اول کلمه انگلیسی ability، «توانایی کسی یا چیزی برای انجام کاری» است. لغت ability در این معنای خود هیچگاه به صورت جمع به کار نمی رود و همیشه صورت مفرد دارد. نحوه / روش / الگوی به کار بردن این کلمه / لغت در این معنای خود به صورت: […]

معنی abandoned (صفت) به فارسی

تلفظ لغت انگلیسی abandoned با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی تلفظ لغت انگلیسی abandoned با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود فایل صوتی این لغت انگلیسی اولین معنی لغت انگلیسی abandoned معنی اول لغت انگلیسی abandoned، چیزی یا کسی است که «به حال خود رها شده باشد و آن چیز یا […]

معنی abandon (فعل) به فارسی

در این درس از دوره ی آموزش سریع زبان انگلیسی، مطالبی را (در واقع، جمله ها و عبارت هایی به عنوان مثال را) که کلمه انگلیسی abandon در آن ها به کار رفته است، به روش قدم به قدم و طبق همان روش طبیعی یادگیری زبان انگلیسی، معرفی کرده و توضیح می دهیم. این کلمه، […]