معنی test (اسم) به فارسی

اولین معنی لغت/کلمه انگلیسی test (در رابطه با دانش/توانایی) معنی اول کلمه / لغت انگلیسی test، «آزمایش/امتحانی از دانش یا توانایی شخص است که از ‌سؤالاتی/سؤال هایی تشکیل شده باشد که آن شخص باید جواب دهد یا فعالیت هایی که آن شخص باید انجام بدهد.» بنا بر این، برای کلمه معادل test با این معنای […]