اِ… / ا… (نشانه تردید در صحبت کردن) به انگلیسی

توضیح: این صدا، همان صدای «اِ…» کشداری است که وقتی داریم صحبت می کنیم و داریم دنبال کلمات می گردیم، ایجاد می کنیم. برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. 1. uh (صوت / exclamation) تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد Uh… you probably […]

منقوش کردن / نقش دار کردن / نقش ایجاد کردن به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. pattern (فعل / verb) توجه: این معنی از این کلمه معمولاً بیشتر در نوشتار به کار می رود تا گفتار. تلفظ این کلمه با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ این کلمه با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد: […]

آسمان غرنبه / آسمون غرنبه (رعد و برق) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. thunder (اسم / noun) تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد Thunder was rumbling outside. آسمان غرنبه داشت بیرون [از ساختمان] غرش می کرد.یاصدای غرش آسمون غرنبه داشت از بیرون میومد.یاآسمون […]

آره به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. yeah (قید) توجه:yeahنسبت بهyesدر زبان انگلیسی خیلی خودمانی تر است. یعنی در حالیکهyesدر زبان انگلیسی را می توان به «بله» در زبان فارسی معنی کرد،yeahرا می توان به «آره» معنی کرد. بنا بر این، در مواردی این کلمه را به کار ببرید که […]

کاغذ بازی (تشریفات اداری زاید و غیر لازم) به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. red tape (اسم / noun) توجه: این عبارت جزو اصطلاحات زبان انگلیسی می باشد و بنا بر این، اگر آن را به صورت کلمه به کلمه ترجمه کنید، معنای کاملاً متفاوتی خواهد داشت. چنین عبارت هایی را باید به همین صورت که هستند […]

آره جون عمه ات به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. Oh yeah? (اصطلاح) تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد A: I’m going to be rich some day.B: Oh yeah? شخص الف: یه روزی پولدار میشم. شخص ب: آره جون عمه […]

آره ارواح بابات به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. Oh yeah? (اصطلاح) تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد A: I’m going to be rich some day.B: Oh yeah? شخص الف: یه روزی پولدار میشم. شخص ب: آره ارواح بابات!

اون جان / اوناهاشون / آنجا هستند به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. There they are. (جمله / sentence) توجه: این جمله در زبان انگلیسی بیشتر صورت گفتاری دارد و شفاهی است. در نوشته ها معمولاً این جمله به صورت“There are they.”یا“They are there.” تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با لهجه بریتیش / […]

غزل خداحافظی را خواندن / مردن / نفس آخر را کشیدن به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. Kick the bucket (اصطلاح) توجه: این عبارت، غیر رسمی و خودمانی یا شوخی آمیز است. تلفظ این اصطلاح با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ این اصطلاح با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد: My friend kicked the bucket […]

راز خود را فاش کردن / آبروی خود را بردن به انگلیسی

برای دانلود فایل ها حتماً از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده فرمایید. to wash one’s dirty linen in public (اصطلاح) توجه: این عبارت / اصطلاح در انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد و عبارت ناپسندی است. تلفظ با لهجه آمریکایی / آمریکن: دانلود تلفظ با لهجه بریتیش / بریتانیایی: دانلود مثال ها و نحوه کاربرد He washed […]